A dozen cheesecake minis topped with fruity corn flakes; enjoy a dozen of bite size cheesecakes guaranteed to charm your party guest. 

1 Dozen Fruity Tootie Cheesecake Minis

$30.00Price